بازرگانی

مشاوره و راه اندازی خدمات بازرگانی

خدمات گردشگری به عنوان یک منبع جدید مولد درآمد در دستور کاری دولت تدبیر امید قرار گرفته و انتظار می رود جاذبه های گردشگری ایران و در راس آن امنیت کشور عزیزمان ، جایگاه واقعی خود را بین گردشگران متعدد ورودی ازقبیل مذهبی، تاریخی، اجتماعی و پزشکی باز نماید. پرواز پرداز با استفاده از پتانسیل های بالقوه خود و همچنین دانش و تجربه کارکنان، خدمات مشاوره خود را در زمینه توسعه گردشگری به شرکت های متقاضی با هدف بردبرد برای طرفین ارائه خواهد نمود. معافیت های مالیاتی دولت خود یک مشوق ارزشمند برای شرکت های فعال در زمینه خدمات گردشگری ورودی است که خود نوید بخش توسعه آن است.