داده کاوی

داده کاوی

بسیاری از شرکت‌ها و موسسات دارای حجم انبوهی از اطلاعات هستند. تکنیک‌های داده‌کاوی به طور تاریخی به گونه‌ای گسترش یافته‌اند که به سادگی می‌توان آنها را بر ابزارهای نرم‌افزاری و ... امروزی تطبیق داده و از اطلاعات جمع‌آوری شده بهترین بهره را بر
د.

در صورتی که سیستم‌های Data Mining بر روی سکوهای Client/Server قوی نصب شده باشد و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی بزرگ فراهم باشد، می‌توان به سوالاتی از قبیل :کدامیک از مشتریان ممکن است خریدار کدامیک از محصولات آینده شرکت باشند، چرا، در کدام مقطع زمانی و بسیاری از موارد مشابه پاسخ داد.

و اما داده کاوی در شرکت های هواپیمایی!!!!!!!!!

در دهه حاضر، توجه به مشتری یا مشتری مداری یکی از دغدغه های اصلی شرکتهای تجاری است. شناخت و برنامه ریزی برای پاسخگویی به نیازهای مشتری، یا به عبارت دیگر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) موضوعی مهم و انکار ناپذیر می باشد که مستقیماً می تواند در شناخت و جذب و تبدیل یک مشتری به مشتری دائم تاثیر گذار باشد و متعاقبا باعث افزایش سودآوری شرکت گردد. یکی از راههای شناخت نیازهای مشتریان را می توان داده کاوی دانست.
با داده کاوی بر روی داده های کلیه پروازهای یک شرکت هواپیمایی که در طی چند سال ذخیره شده است و با سعی در کشف و شناخت رفتار مسافرین می توان به اطلاعات زیر دست یافت :
الگوسازی ظرفیت های خالی هر پرواز در مسیرهای مختلف، الگوسازی مسافرین خواستار سرویس بی پاسخ در مسیرهای مختلف، الگوسازی ظرفیت های خالی در زمانهای مختلف سال
با شناخت الگوهای موجود در خصوص میزان تقاضا برای مسیرهای مختلف پروازی و زمانهای مختلف (اعیاد، تعطیلی مدارس و غیره) یک شرکت هواپیمایی قادر خواهد بود تا با برنامه ریزی دقیق ، جوابی درست ( با درنظر گرفتن تعداد کم هواپیماهای موجود در ناوگان هوایی خود) به میزان تقاضای مسافرین بدهد. در این حالت مشتری (مسافر) به یک مشتری دائم تبدیل گردیده و باعث افزایش سودآوری شرکت در درازمدت می گردد. همچنین با شناخت الگوهای بدست آمده، می توان به کمترین صندلی خالی در هر پرواز دست یافت که این امر باعث کاهش زیان شرکت خواهد بود

پرواز پرداز می تواند

در تجزیه و تحلیل آماری فعالیتهای جاری جهت برنامه ریزی فعالیتهای آینده

تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش

با شما همکاری کند

پرواز پرداز می تواند

در تجزیه و تحلیل آماری فعالیتهای جاری جهت برنامه ریزی فعالیتهای آینده

تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش

با شما همکاری کند

data_mining2
data_mining2یافتن گلوگاه فرآینددر این راه پرواز پرداز در کنار شماست
data_mining3
data_mining3سوددهی بیشتر پرواز پرداز به شما کمک خواهد کرد
data_mining4
data_mining4گزارشات مدیریتی شفافدر این راه پرواز پرداز در کنار شماست